ดาวเคราะห์โลก

Posted on

   โลก เป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะโดยมีดวงอาทิตย์อยู่จุดศูนย์กลางของระบบ โลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 107,200 กิโลเมตร/ชั่วโมงและหมุนรอบแกนพร้อมกัน แกนโลกเป็นเส้นสมมติทำมุมแนวเส้นเหนือ เส้นใต้ของโลก 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศา ปลายทั้งสองด้านเรียกว่า ขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ เส้นสมมติอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากขั้วโลกทั้งสอง เป็นระยะห่างเท่าๆกันเรียกว่า เส้นศูนย์สูตร ซึ่งแบ่งเป็นซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน ขณะที่หมุนรอบตัวเองอยู่นั้นซีกโลกด้านหนึ่งจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ คือ กลางวัน และอีกด้านหันจะมืดคือ กลางคืน

โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 365 วัน นับเป็น 1 ปี เพราะแกนโลกเอียงจึงทำให้ซีกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์มากในเดือนมิถุนายน ส่วนซีกโลกใต้จะหันเข้าหาแสงอาทิตย์มากในเดือนธันวาคม ซีกโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน และส่วนที่หันหนีดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงฤดูหนาว

โลกมีช่วงวันยาวและวันสั้น กล่าวคือ กลางวันและกลางคืนที่ยาวไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสถานที่ที่เราอยู่ ซึ่งจะมีเฉพาะแถบศูนย์สูตรเท่านั้น ที่มีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันตลอดปี ส่วนบริเวณอื่นพบว่ามีช่วงที่กลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากัน เช่น กลางวันในฤดูร้อนจะยาวกว่าในฤดูหนาว กลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมากที่สุดในแถบขั้วโลก ในฤดูร้อนมีกลางวันเกือบ 24 ชั่วโมง และในฤดูหนาวมีกลางคืนยาวถึง 24 ชั่วโมง

ภูมิศาสตร์โลก ความหมายคืออะไร

Posted on

   ภูมิศาสตร์ (Geography) มีความหมายมาจากภาษากรีกมากจากคำว่า Geographia ซึ่งแปลว่า บันทึกเรื่องของโลก กล่าวถึง ผู้คนที่อยู่อาศัย ที่อยู่ สถานที่ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกและผู้คน ภูมิศาสตรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ และ ภูมิศาสตร์ด้านมนุษย์ ภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ภูมิศาสตร์โลกจึงถูกแบ่งออกดังนี้

ดาวเคราะห์โลก วิชาภูมิศาสตร์จะบอกว่าโลกเคลื่อนที่ในอวกาศได้อย่างไร จึงทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน และฤดูกาลรวมทั้งวิธีการดำรงชีพของชืพและสัตว์โดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์

สภาพภูมิศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ได้ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพร้อมทั้งบันทึกผลเอาไว้ ซึ่งนำไปใช้พยากรณ์อากาศได้และศึกษาว่าสภาพภูมิศาสตร์มีผลต่อการดำรงชีพของสัตว์และพืชอย่างไร

น้ำใสหินสวย น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต น้ำมีอยู่ในอากาศและรอบตัวและเป็นส่วนที่ห่อหุ้มโลกไว้ มหาสมุทรเป็นตัวกำหนดของรูปลักษณ์หินตามธรรมชาติ ส่วนแม่น้ำเป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์ของพื้นผิวโลก การศึกษามหาสมุทรและภูมิทัศน์ช่วยทำให้เราเข้าใจว่า โลกมีพัฒนาการอย่างไรและมีวิธีใดบ้างที่เราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมา

ผู้คนบนโลก นักภูมิศาสตร์เข้าใจถึงความเป็นอยู่เหมือนกันและแตกต่างกันของผู้คนบนโลก และยังบอกได้อีกว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและในสังคมที่แตกต่างกันนั้นจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร

การตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์บอกถึงสถานที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่ และทำไมพวกเขาถึงต้องอาศัยอยู่ที่นั้น ชุมชนขยายตัวได้อย่างไร หมู่บ้านและเมืองใหญ่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ดังนั้นแล้วภูมิศาสตร์จึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกสิ่งบนโลก