ภูมิศาสตร์เขาหวงซาน

Posted on

เขาหวงซานเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงรูปร่างแปลกตา และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา บริเวณเทือกเขายังมีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อนธรรมชาติอีกมากมาย เนื่องมาจากความงดงาม จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงอยู่ในภาพเขียนจีน หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเทือกเขาหวงเป็นมรดกโลก และยังจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน  เขาหวงประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวนมาก มียอดภูเขาที่มีชื่อ 72 ยอด  และมีอยู่ 77 ยอดที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด 3 อันดับแรกในเทือกเขาคือ ยอดเขาเหลียนหัว เหลียนหัวเฟิง ยอดเขาดอกบัว มีความสูง 1,864 เมตร ยอดเขากวงหมิง ยอดเขาสว่าง มีความสูง 1,840 เมตร และ ยอดเขาเทียนตู่เทียนตู่เฟิง แปลว่า ยอดเขาเมืองหลวงแห่งสวรรค์ มีความสูง 1,829 เมตร เขตที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประกอบด้วยบริเวณเทือกเขาซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร และรอบๆเทือกเขาอีก 142 ตารางกิโลเมตรเขาหวงถือกำเนิดขึ้นในมหายุคเมโซโซอิก เมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน โดยเกิดจากพื้นก้นทะเลยกตัวขึ้นสูง ต่อมาในยุคควอเทอร์นารี พื้นผิวของเทือกเขาถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นเสาหินขึ้นทั่วไป และต่อมาก็เกิดป่าขึ้นบนเสาหินเหล่านั้นในสมัยราชวงศ์จิ๋น เทือกเขาหวงมีชื่อเรียกว่า ยี่ซาน ชื่อในปัจจุบันได้รับการตั้งขึ้นใหม่ โดยนักประวัติศาสตร์พบข้อเท็จจริงนี้จากกวีนิพนธ์ของ Li Po ซึ่งได้กล่าวถึงเทือกเขาหวงด้วยชื่อในปัจจุบัน  พืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเทือกเขาหวงจะแตกต่างกันไปตามระดับความสูง ที่ความสูงต่ำกว่า 1,100 เมตร จะเป็นป่าชื้น ความสูงระหว่าง 1,100-1,800 เมตร จะเป็นป่าผลัดใบ และความสูงตั้งแต่ 1,800 เมตรขึ้นไป จะเป็นทุ่งหญ้าในลักษณะที่ขึ้นอยู่ตามที่สูง บริเวณเทือกเขามีพรรณไม้หลากหลายชนิด จากการสำรวจพบว่ามีพืชจำพวกพืชไม่มีท่อลำเลียงจำนวน 1 ใน 3 จากตระกูลที่มีอยู่ในจีน และตระกูลเฟิร์นถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนตระกูลทั้งหมดในจีน อยู่ในเทือกเขานี้   เนื่องจากยอดเขาต่างๆมักจะอยู่เหนือระดับของเมฆ ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของก้อนเมฆได้จากยอดเขา และทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงอันน่าอัศจรรย์ ทั้งปรากฏการณ์ทะเลเมฆ และแสงพระพุทธ เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาชม โดยเฉลี่ยแล้ว จะเกิดปรากฏการณ์แสงพระพุทธขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง  น้ำพุร้อนบริเวณเทือกเขาหวงจะอยู่ที่ใต้ยอดเขาเมฆม่วง ยอดเขาขนปุย เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมาจากชาเขียวที่ได้จากบริเวณเทือกเขา โดยชื่อของยอดเขามีที่มาจากขนอ่อนที่ปกคลุมใบชาเป็นปุย

ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ

Posted on

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาฉานโยมาในประเทศพม่า และประเทศลาว ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ การที่มีระดับน้ำทะเลสูงและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบนทำให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเห็นได้ชัด เช่น มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านนาภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน และมีพื้นที่สำคัญของประเทศหลายจุด เช่น พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายภาคเหนือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,690.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่บนผิวโลก และหากเทียบจากขนาดพื้นที่แล้ว ภาคเหนือจะมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศฮังการีมากที่สุด และมีขนาดเล็กกว่าประเทศเกาหลีใต้เล็กน้อยเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ ของภาคเหนือ เรียงตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศพม่า ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติดกับภาคกลาง พิษณุโลก สุโขทัย และภาคตะวันตก ตาก  จังหวัดในภาคเหนือ กำหนดโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2521 และประกาศใช้โดยราชบัณฑิตยสถาน เป็นการแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา เป็นการแบ่งระบบ 6 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ตามลักษณะภูมิภาคตามธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา ถ้าแบ่งเป็นระบบ 4 ภูมิภาค จะมีอีก 8 จังหวัดทางภาคกลางตอนบนเพิ่มเข้ามาเป็น 17 จังหวัด

ภูมิประเทศเขาพระวิหาร

Posted on

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ลาดเอียงไปทางทิศเหนือกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เนินเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-500 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยลำธารต่าง ๆ ได้แก่ ห้วยตามาเรีย ห้วยตานี ห้วยตาเงิด ห้วยตุง ห้วยตะแอก และห้วยบอน เป็นต้น

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ป่าฝั่งลำโดมใหญ่ ท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ป่าไม้ชายแดนให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ห้ามเข้าไปและอาศัยอยู่โดยเด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มาก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และกรมป่าไม้กำหนดและประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น จุดชมวิวผามออีแดง จุดชมวิวหน้าผาช่องโพย บริเวณป่าและสวนหินรอบสระตราว ถ้ำฤๅษี แหล่งตัดหิน สถูปคู่ ภาพสลักนูนต่ำใต้ผามออีแดง น้ำตกผาช่องโพย จุดชมวิว ภูเซี่ยงหม้อ ปราสาทโดนตวล และที่สำคัญคือ ปราสาทเขาพระวิหาร อันเป็นโบราณสถานสำคัญเก่าแก่ ที่เคยเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา เมื่อพ.ศ. 2505 และในที่สุดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ได้ตัดสินให้ตัวปราสาทอยู่ในอธิปไตยของประเทศกัมพูชา แต่ถนนและบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ทางฝั่งไทย และพื้นที่ทางขึ้นบริเวณผามออีแดงที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นทางขึ้นที่สะดวกที่สุด

 

 

เทือกเขาตะนาวศรี

Posted on

เทือกเขาตะนาวศรีเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเทือกเขาซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทย และลากยาวผ่านคอคอดกระลงไปจนถึงคาบสมุทรมลายู ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาตะนาวศรี ชาวพม่าเรียกว่า บีล็อกตองทางใต้ของเส้นขนานที่ 16 เทือกเขาฉานได้แยกออกเป็นแนวเทือกเขาสูงชั้นขนาบข้างแคบ ๆ ซึ่งทอดลงไปทางใต้ตามคอคอดกระ แนวเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันตกสุดนั้นถูกตัดจากชายฝั่งตะนาวศรีโดยรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ส่วนทางตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรีนั้นเป็นหุบเขาสาละวินและคเยงไปทางตะวันออก ด้านประเทศไทย เทือกเขานี้มีแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยไหลตัดผ่าน ในบริเวณนี้ มีลักษณะเป็นแนวลาดเขาเล็ก ๆ สลับหุบเขาแคบ ๆ ซึ่งมักจะกว้างเพียงราว 2 กิโลเมตร และถัดออกไปทางตะวันออกอีกนั้นมีเพียงลาดเขาโดด ๆ อันเป็นจุดที่เทือกเขาตะนาวศรีสิ้นสุดลงในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยระดับความสูงเฉลี่ยของเทือกเขาตะนาวศรีในฝั่งพม่าจะสูงกว่าฝั่งไทย โดยมียอดเขาหลายยอดที่สูงถึง 1,000 เมตร ขณะที่ฝั่งไทย ยอดเขาสูงสุดสามารถวัดได้ราว 800 เมตรจุดสูงที่สุดในเทือกเขาตะนาวศรีนั้นอยู่ในเทือกเขาบีล็อกตอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสูงที่สุดที่ 2,231 เมตร แนวเทือกเขาที่ลากต่อลงไปทางใต้ของเทือกเขาบีล็อกตองนั้นจะไปบรรจบกับปลายสุดด้านเหนือของคอคอดกระ งานวิจัยทางธรณีวิทยาล่าสุดกล่าวถึงส่วนใต้สุดของเทือกเขาตะนาวศรีในพื้นที่คอคอดว่า  เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และ เทือกเขาสันกาลาคีรี อย่างไรก็ตาม ชื่อเหล่านี้จะไม่พบปรากฏอยู่ในหลักฐานธรณีวิทยาสมัยเก่า

ภูมิศาสตร์ที่ราบสูงโคราช

Posted on

ราบสูงโคราชคือที่ราบสูงที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชื่อของที่ราบสูงโคราชนี้มีที่มาจากชื่อของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในบนที่ราบสูงนี้

ความสูงเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ที่ 200 เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 155,000 ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างของที่ราบสูงเหมือนสนามฟุตบอลที่วางตัวตามยาวในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ , มีแม่น้ำมูล และ แม่น้ำชี, เป็นสายย่อยแม่น้ำโขงแม่น้ำโขง, อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ที่ราบสูงโคราชแยกออกจากภาคกลางประเทศไทยโดยแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ และ ทิวเขาสันกำแพงและทางทิศใต้มีเทือกเขาดงพญาเย็นกั้น; และมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นกัมพูชา ทางทิศใต้, นอกจากแนวเทือกเขารอบที่ราบแล้ว ยังมี Truong Son Cordilliera ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำฝนเข้ามา และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทำให้พื้นที่มีความรุนแรง(ของมรสุม)ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งปริมาณน้ำฝนปกติของนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ ในขณะที่ตอนกลางของประเทศอยู่ที่ 1500 mm ความแตกต่างระหว่างอากาศร้อนและฝนแตกต่างกันมากส่งผลให้พื้นที่นี้มีการปลูกข้าวข้าวน้อย ตัวอย่างเช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ราบสูงที่นี้ประกอบด้วยส่วนที่หลงเหลือของแผ่นทวีปซุเมเรียนและแผ่นฉาน-ไทย oxisol เป็น rhodic ferralsols ตัวอย่างเช่นดินบริเวณจังหวัดยโสธร ลักษณะสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งหมดถูกปิดทับด้วยกลุ่มหินโคราชKhorat Group ในยุคมีโซโซอิก Mesozoic และกลุ่มหินที่อ่อนกว่าคือกลุ่มหินมหาสารคามและภูทอก และมีกลุ่มหินที่แก่กว่ายุคพาลีโอโซอิก โผล่ตามขอบด้านตะวันตก และยังมีหินภูเขาไฟยุคเทอร์เชียรี ซึ่งมีอายุอ่อน กว่าปิดทับอยู่บางบริเวณทางตอนใต้ของที่ราบสูงนี้

แผนที่

Posted on

แผนที่ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยการย่อส่วน กับใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆลงในวัสดุพื้นแบนราบ     แผนที่เป็นที่รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆตามชนิดของแผนที่ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเห็นพื้นที่จริง แผนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกได้อย่างกว้างไกล ถูกต้อง และประหยัด

ชนิดของแผนที่ แบ่งตามการใช้งาน ได้ 3 ชนิด ได้แก่

  1. แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่แสดงความสูงต่ำของพื้นผิวโลก โดยใช้เส้นชั้นความสูงบอกค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง แผนที่ชนิดนี้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปทำข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผนที่
  2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เป็นแผนที่ที่แสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ แผนที่รัฐกิจแสดงเขตการปกครองหรืออาณาเขต แผนที่ แสดงอุณหภูมิของอากาศ แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากร แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
  3. แผนที่เล่ม เป็นแผนที่ที่รวบรวมเรื่องต่างๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางด้านประชากร และอื่นๆไว้ในเล่มเดียวกัน

องค์ประกอบของแผนที่

– สัญลักษณ์

– มาตราส่วน

– ระบบอ้างอิงในแผนที่ ได้แก่ เส้นขนานละติจูด และเส้น เมริเดียน

– พิกัดภูมิศาสตร์เป็นตำแหน่งที่ตั้งของจุดต่างๆ เกิดจากการตัดกันของเส้นขนานละติจูดและเส้น

เมริเดียน

ประโยชน์ของแผนที่

–  ช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก เพราะแผนที่ได้จำลองลักษณะของพื้นผิวโลกไว้

–  ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่างๆเช่น ลักษณะภูมิประเทศ ด้านธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์

และการประมง ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านป่าไม้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวางผังเมือง

น้ำจืด น้ำเค็ม

Posted on

  อีกหนึ่งภูมิศาสตร์โลกที่บอกถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ น้ำ น้ำมีสถานะที่สามารถเป็นได้อีกของเหลว ของแข็ง และก๊าซ เพราะน้ำสามารถเปลี่ยนรูปได้ตามภูมิศาสตร์ น้ำในทะเลเคลื่อนที่สู่อากาศ สู่แผ่นดินและกลับลงสู่ทะเลได้อีกครั้งเป็นวังวนที่เรียกว่า วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรนี้อาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ช่วยเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ เรียกว่าไอระเหย เมื่อไอน้ำในอากาศเย็นตัวลงจะกลับเป็นของเหลวได้ดังเดิม เรียกว่า การกลั่นตัว น้ำที่กลั่นตัวจะกลายเป็นฝนและหิมะตกลงมาสู่พื้นโลก

เมื่อน้ำตกลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะทำให้ดินเปียกหรือน้ำท่วมขังและระเหยกลายเป็นไอดินขึ้นสู่อากาศบางส่วนจะซึมลงไปในเนื้อดินและถูกพืชดูดน้ำไปใช้ พืชคายน้ำส่วนทางใบในรูปแบบของไอน้ำขึ้นสู่อากาศอีกครั้ง น้ำส่วนที่เหลือจะไหลลับคืนสู่ทะเล ไม่ว่าน้ำจะไหลอยู่ในแม่น้ำลำธารหรือจากน้ำซึมลงดิน น้ำดังกล่าวจะซึมลงไปใต้ดิน เรียกว่า น้ำบาดาล

น้ำทะเลนั้นมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายอยู่ในปริมาณสูง เกลือและแร่ธาตุยังคงอยู่ในทะเล แม้ว่าน้ำทะเลจะระเหยกลายเป็นไอและเป็นน้ำฝนตกลงมานั้นจะเป็นน้ำจืด ดังนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกจึงต้องดำรงชีวิตด้วยน้ำจืดที่อยู่บนบก เช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเลสาบเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติเกิดจากแผ่นดินที่มีหลุมกว้างและลึก และได้รับน้ำจากลำธาร แม่น้ำ และกักเก็บไว้ทะเลสาบส่วนใหญ่มักมีแม่น้ำเป็นทางออกไหลออกสู่ทะเลได้

กษัยการ คืออะไร

Posted on

  กษัยการ เป็นความหมานของหินที่ผุสลายและพังทลายลงหรือถูกกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำฝนและลมธรรมชาติร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ กษัยการมีอยู่ 2 แบบคือ กษัยการทางกายภาพ คือการเกิดเมื่อน้ำเข้าไปขังในซอกหินและเกิดการแข็งตัวเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจะขยายตัว ทำให้หินค่อยๆแตกร้าวอย่างช้าๆ จนในที่สุดหินดังกล่าวจะเป็นหินก้อนเล็กๆเกิดขึ้น กษัยการทางกายภาพเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในบริเวณที่อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สูงและต่ำจนถึงจุดเยือกแข็ง เช่น ขั้วโลก ยอดเขาและทะเลทราย และกษัยการอีกประเภทหนึ่งคือ กษัยการทางเคมี เกิดจากน้ำฝนและน้ำใต้ดินที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ เมื่อซึมผ่านหินแล้วจะละลายผิวหน้าหินให้สึกกร่อนลึกลงไป หินบางชนิดอาจละลายน้ำได้ดีกว่าหินชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแร่ในหิน ที่เป็นองค์ระกอบของหินนั้นๆ นกอกจากนี้หินที่มีรอยแตกร้าวมากๆจะผุกร่อนและสลายตัวง่ายเช่นกัน

กษัยการและดิน ดินประกอบด้วยอนุภาคต่างๆที่เกิดจากกษัยการของหินที่อยู่เบื้องล่างของดินเหนียว ทรายและแร่บางชนิดอย่าง แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งผสมกับสารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์รวมกับอากาศและน้ำ ถ้าเราขุดดินลงไปจนถึงชั้นหินจะพบว่าดินมีหลายชั้นซ้อนกันเรียกว่า ชั้นดิน การเกิดการผุกร่อนของกษัยการไม่ได้เกิดแค่ตามธรรมชาติเท่านั้น ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับหินที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งสังเกตได้จากหินที่ถูกสร้างมานานจะผุพังเนื่องจากการกัดกร่อนของน้ำฝน ลม และน้ำค้าง

หินและแร่ ตามภูมิศาสตร์

Posted on

   เปลือกโลกนั้นประกอบด้วยชั้นหินต่างๆ หินส่วนใหญ่อายุประมาณหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งหินนั้นมีการเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาหินมี 3 ชนิดคือ หินชั้น หินแปร หินอัคนี หินพวกนี้คือหินเก่าบนพื้นโลกที่ถูกทดแทนจากการผุสลายตัวกลายเป็นตะกอนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชนิดใหม่ หินจึงเกิดการทดแทนอยู่เสมอหินชั้นเกิดใหม่อาจถูกฝังอยู่นานนับล้านปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจถูกกดทับจนกลายเป็นหินแปร และถูกอบด้วยความร้อน จนหลอมละลายเมื่อเย็นตัวลงจะก่อเกิดเป็นหินอัคนีใหม่ วันใดวันหนึ่งเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัวจะดันหินพวกนี้ขึ้นมาอยู่ที่พื้นโลกอีกครั้ง จากนั้นกระบวนการดังกล่าวจะถูกทดแทนอีกครั้ง

หินชั้น เกิดการกรวด ทราย ซากพืชและสัตว์ขนาดเล็กซึ่งจะถูกพัดพาจากแผ่นดินลงสู่ก้นทะเลและเกิดเป็นชั้น โดยตะกอนข้างล่างที่อยู่ลึกลงไปจะถูกกดทับให้แน่นขึ้นและค่อยๆกลายเป็นหินแข็ง ส่วน หินแปร คือหินชนิดต่างๆที่ถูกแปรจากสภาพต่างๆทั้งการกดทับและความร้อนซึ่งอาจถูกอบด้วยความร้อนจากหินหนืดหรือลาวาใต้ภูเขาไฟ  และหินอัคนี เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้โลกเย็นตัวลงและก่อตัวเป็นหินใหม่ถ้ายังคงอยู่ในบริเวณปล่องภูเขาไฟจะถูกเรียกว่าหินอัคนีแทรกซ้อน และถ้าหินหนืดถูกพ่นออกมาจากภูเขาไฟจะถูกเรียกว่า หินอัคนีพุ

หินประกอบด้วยแร่บางชนิดที่มีค่า เรียกว่าแร่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากหินทั่วไปที่มีแร่ 2 ชนิด แร่ที่บริสุทธิ์จะมีค่ามากและพบได้ในหินหลายชนิด ส่วนใหญ่แร่ขุมทรัพย์เหล่านั้นจะอยู่ในหินที่รูปทรงไม่แน่นอน

โลกบนแผนที่

Posted on

   หากเราต้องการไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราต้องใช้ลูกโลกหรือแผนที่ช่วย แม้ว่าในปัจจุบันนั้นเส้นทางแผนที่ต่างๆทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี GPS แต่ในอดีตนั้นแผนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการสำรวจ จึงมีการจำลองลูกโลกขึ้นมาเพื่อดูพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการใช้แผนที่การเดินทางบนแผ่นกระดาษ แผนที่โลกมีการจำลองเส้นแบ่งเขตโลก เรียกว่า เส้นละติจูด และ ลองติจูด

เส้นแบ่งนี้ช่วยให้การค้นหาสถานที่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งบนแผนที่นั้นก็มีการระบุเส้นแบ่งดังกล่าวเอาไว้ด้วย เส้นลองติจูด หรือ เส้นเมอร์ริเดียน จะแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆคล้ายกลีบผลส้ม ทุกเส้นจะพบกันที่ขั้วโลกทั้งสองเรียกว่า องศา เส้นที่ลากผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ มีค่าเป็น 0 องศา เรียกว่า เส้นเมอร์ริเดียนแรก ส่วนเส้นเมอร์ริเดียนอื่นๆเรียกว่า องศาตะวันออก (E) และองศาตะวันตก (W) ของเส้นเมอร์ริเดียนแรก ส่วนเส้นละติจูด หรือ เส้นขนาน จะบอกถึงที่ตั้งสถานที่นั้นๆว่าถูกทางเหนือหรือทางใต้เส้นศูนย์สูตรซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกทั้งสองมีค่าเป็น 0 เส้นขนานที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า องศาเหนือ (N) ส่วนเส้นที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเรียกว่า องศาใต้ (S) ที่ขั้วโลกทั้งสองอยู่ที่ 90 องศาเหนือและ 90 องศาใต้ของเส้นศูนย์สูตร แผนที่เริ่มต้นจาก มนุษย์ทำแผ่นที่ได้ตั้งแต่ยุคต้นๆโดยชาวบาบิโลเนียน และชาวอียิปต์ แผนที่รุ่นแรกทำมานานกว่า 4 พันปีมาแล้วโดยทำขึ้นจากคำบอกเล่าของนักเดินทางที่เคยพบเห็นสถานที่นั้นมาก่อนและการจดบันทึกการเดินทาง